Privacyverklaring

Versie: 1.2

Datum: 1 oktober 2021

Ter informatie hebben wij een aantal punten uit de Privacyverklaring uitgelicht. Deze punten zijn puur ter algemene informatie en zijn niet juridisch bindend.

 • Deze verklaring heeft betrekking op de gegevens die we over u opslaan (wij zijn in dit geval de Verantwoordelijke), de afspraken over de gegevens van cliënten die u in MijnDiAd opslaat staan beschreven in de Verwerkersovereenkomst;
 • We verzamelen verschillende gegevens van u om onze dienstverlening mogelijk te maken;
 • Welke gegevens we opslaan staat beschreven in de privacyverklaring;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met subverwerkers. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkingssovereenkomst af;
 • U mag ons altijd inzage vragen in de gegevens die we van u opslaan.

 

Onze visie op privacy

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan leest u in deze privacyverklaring hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Jonger dan 16 jaar

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze diensten te gebruiken.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door MijnDiAd B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Nijmegen aan het Toernooiveld 300. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 024 – 234 00 55 of per e-mail via support@mijndiad.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website en/of webapp. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. De gegevens waar het over gaat:

 • Naam
 • Adres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Betaalgegevens (voor automatische incasso)

Bij het gebruik van onze diensten worden ook de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres
 • Statistische gegevens over het gebruik
 • De naam van de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de serviceprovider waarmee u internettoegang heeft, het soort apparaat waarmee u onze dienst gebruikt
 • Gegevens met betrekking tot contact met de klantenservice, waaronder e-mails en notities van telefoongesprekken.
 • Verwijzer, status, gekozen abonnement, aangeleverde bestanden

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven of bij het aanmaken van een account op onze website. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Voorts gebruiken wij geanonimiseerde statistische gegevens voor het doen van (markt-)onderzoek. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Wij doen dit onder meer door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • De toegang tot de gegevens is beveiligd met twee-staps-verificatie
 • ISO27001 en NEN7510 gecertificeerde hostingpartij
 • Verwerkersovereenkomsten inclusief geheimhouding met alle bedrijven die toegang hebben tot de gegevens
 • Dagelijkse encrypte backup naar een fysiek andere locatie

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 5 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

MijnDiAd deelt uw persoonsgegevens met haar leveranciers ter uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u. Met deze partijen is MijnDiAd – in lijn met de AVG – een verwerkersovereenkomst overeengekomen waarin deze leveranciers worden verplicht zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen (een deel van) uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan de hostingpartij, de systeembeheerder, het nieuwsbriefsysteem, het helpdesksysteem, de betaalprovider, de telefonieaanbieder, het boekhoudsysteem en de cloudopslag-aanbieder. Zij zullen de werkzaamheden verrichten waarvoor MijnDiAd ze inschakelt.

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met andere derden. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij MijnDiAd een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij MijnDiAd. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MijnDiAd kunt u een e-mail sturen naar support@mijndiad.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

MijnDiAd B.V.
Betreft: Inzageverzoek persoonsgegevens
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. MijnDiAd kan deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op de website.
Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 1 oktober 2021.

Helaas, de link om uw omgeving aan te maken is verlopen of niet geldig. Wanneer u uw omgeving al heeft geactiveerd ga dan naar [uwpraktijknaam].mijndiad.nl.

Opnieuw probeer-omgeving aanvragen

Probeer 14 dagen geheel vrijblijvend!

 • Stap 1:
  Gegevens invullen
 • Stap 2:
  Omgeving aanmaken
Wat is uw voor- en achternaam? Gelieve een geldige voor- en achternaam in te voeren.
Wat is uw e-mailadres? Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren.
Om verder te gaan dient u akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Nog één stap verwijderd van 14 dagen geheel vrijblijvend proberen!

Wat is uw bedrijfsnaam? * Gelieve een bedrijfsnaam in te voeren.
Welk web-adres wilt u voor MijnDiAd gebruiken? *
https://
.
Dit web-adres gebruikt u om in te loggen op uw eigen MijnDiAd omgeving.
Vul hier het gewenste wachtwoord in * Minimaal 7 tekens met hierin minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer
Vul het wachtwoord nogmaals in *
Wat is uw telefoonnummer?