Algemene voorwaarden

Versie: 1.2

Datum: 1 oktober 2021

Samenvatting

Ter informatie hebben wij een aantal punten uit de Algemene voorwaarden uitgelicht. Deze punten zijn ter algemene informatie en zijn niet juridisch bindend.

 • Wij houden al uw vertrouwelijke informatie geheim.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en onderhoud van de software.
 • Wij houden het recht de software te wijzigen (functies toevoegen/aanpassen en verwijderen). Onderhoud doen we zo veel mogelijk buiten kantoortijden.
 • Wij mogen werkzaamheden laten verrichten door derden.
 • Wij blijven eigenaar van de software, u krijgt het recht de software te gebruiken.
 • Wij mogen onze prijzen aanpassen, als u het daar niet mee eens bent kunt u MijnDiAd altijd opzeggen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MijnDiAd: als gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de partij die met MijnDiAd een overeenkomst aangaat of deze beoogt aan te gaan;
 3. Partijen: MijnDiAd en Wederpartij gezamenlijk;
 4. Schriftelijk: schriftelijk, waaronder begrepen per elektronisch (e-mail-)bericht en enige handeling in een elektronische omgeving ((web)app) voor zover deze tot doel heeft een rechtshandeling te (kunnen) brengen;
 5. Derde(n): andere (rechts-)personen, niet zijnde (een der) Partijen;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst waarbij beide partijen zich verplichten gedurende langere periode prestaties te leveren.

Artikel 2 – Identiteit van MijnDiAd

MijnDiAd B.V.
Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen
Telefoonnummer: 024 – 234 00 55
E-mail: support@mijndiad.nl
KvK nummer: 85542156

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van MijnDiAd en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen MijnDiAd en Wederpartij.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. MijnDiAd kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. MijnDiAd spant zich in haar (SaaS-)product(en) voor wederpartij te allen tijde beschikbaar en toegankelijk te houden. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 7. MijnDiAd is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
 8. De werking van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten. Dit houdt in dat MijnDiAd niet is gehouden de opdracht zelf uit voeren, maar de opdracht door derden mag laten uitvoeren. Daarnaast houdt dit in dat, indien MijnDiAd de verleende opdracht heeft ontvangen tezamen met een andere opdrachtnemer, MijnDiAd niet voor het deel van die andere opdrachtgever kan worden aangesproken ter zake van een tekortkoming in de nakoming.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Een aanbod van MijnDiAd is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of uitdrukkelijk bij het aanbod is vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als MijnDiAd gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden MijnDiAd niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, daaronder begrepen de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en de Privacyverklaring, tenzij MijnDiAd een aanvaard vrijblijvend aanbod onverwijld herroept. Van onverwijlde herroeping is sprake indien MijnDiAd het vrijblijvend aanbod binnen 24 uur na aanvaarding daarvan herroept. Indien deze Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en het Privacyverklaring niet zijn geaccepteerd, is het aanbod niet aanvaard en is geen overeenkomst tot stand gekomen.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. MijnDiAd behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan haar (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien MijnDiAd weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 5. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 6. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MijnDiAd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, onverminderd het recht van MijnDiAd tot onmiddellijke herroeping van het aanbod als bedoeld in sub 1 van dit artikel.

Artikel 6 – Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien de Wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, alsmede wanneer haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of daarop beslag wordt gelegd, heeft MijnDiAd het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft MijnDiAd recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren, gedane investeringen alsmede abonnementskosten naar rato van de periode waarin de door MijnDiAd aangeboden dienst beschikbaar was.
 3. Opzegging van een overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde tijd geschiedt Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) volledige kalendermaand, behoudens anders Schriftelijk overeengekomen. Opzegging geschiedt in alle gevallen tegen het einde van de maand. Dit betekent dat de opzeggingstermijn ingaat vanaf de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Opzegging van een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd is niet voortijds opzegbaar.

 Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. MijnDiAd is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van MijnDiAd voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MijnDiAd.
 2. Indien MijnDiAd toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van MijnDiAd beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw), tot een maximaal bedrag van € 3.000,-.
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 4. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadegebeurtenis.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van MijnDiAd aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  b. Redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat MijnDiAd op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  c. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  d. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Wederpartij vrijwaart MijnDiAd voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MijnDiAd meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MijnDiAd vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. MijnDiAd is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 9. MijnDiAd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MijnDiAd is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  Artikel 8 – Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van MijnDiAd in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan MijnDiAd kan worden toegerekend in geval van een van de wil van MijnDiAd onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MijnDiAd kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen, hosting- of serveruitval en dergelijke.
  2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan MijnDiAd niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang MijnDiAd niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14  (veertien) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. MijnDiAd is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als MijnDiAd als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

  Artikel 9 – Garantie

  1. MijnDiAd staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Artikel 10 – Honorarium/Prijzen

  1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
  2. MijnDiAd behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen, zonder dat de Wederpartij op die grond het recht verkrijgt de overeenkomst te ontbinden.
  3. MijnDiAd behoudt zich – buiten het sub 2 genoemde geval – voorts het recht voor haar prijzen aan te passen gedurende de overeenkomst. In het geval van een prijswijziging, niet zijnde een inflatiecorrectie, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst op te zeggen, met de opzegtermijn van 1 (een) maand.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MijnDiAd niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
  5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  Artikel 11 – Betaling en facturering

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
  2. Betaling geschiedt, behoudens anders overeengekomen, door middel van een automatische incasso.
  3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MijnDiAd te melden.
  4. Indien Wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien is MijnDiAd gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van MijnDiAd op Wederpartij en de (toekomstige) verplichtingen van Wederpartij jegens MijnDiAd direct en volledig opeisbaar.
  6. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij anders aangeeft.

   Artikel 12 – Klachten

  1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij MijnDiAd ter zake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
  2. De Wederpartij dient MijnDiAd in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
  3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan MijnDiAd is gemeld, wordt het product en/of de dienst geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
  4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

  Artikel 13 – Overdracht

  1. Rechten van Wederpartij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

   Artikel 14 – Meerwerk

  1. Indien MijnDiAd op verzoek van Wederpartij of op haar eigen verzoek, met (stilzwijgende) instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MijnDiAd. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
  3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal MijnDiAd Wederpartij altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

  Artikel 15 – Intellectueel eigendom

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door MijnDiAd verleende diensten rusten bij MijnDiAd en/of haar licentiegevers of toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
  2. De door MijnDiAd verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door MijnDiAd is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met MijnDiAd.
  3. MijnDiAd behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
  4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
  5. Wederpartij vrijwaart MijnDiAd voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
  6. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 5.000,- (vijfduizend euro) onverminderd het recht van MijnDiAd op schadevergoeding.

   Artikel 16 – Beheer

  1. MijnDiAd is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten. MijnDiAd tracht wijzigingen en/of updates zo veel mogelijk buiten kantoortijden uit te voeren, maar is – met name indien onmiddellijke wijzigingen en/of updates noodzakelijk zijn voor het beschikbaar houden van haar dienst – daartoe niet gehouden.
  2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.
  3. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig (internet-)gebruiker verwacht mag worden.
  4. Wederpartij zal de door MijnDiAd gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.
  5. MijnDiAd is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van MijnDiAd een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
  6. MijnDiAd behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. MijnDiAd beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
  7. MijnDiAd is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door MijnDiAd te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens MijnDiAd ontstaat. MijnDiAd tracht onderhoud, wijzigingen en/of updates zo veel mogelijk buiten kantoortijden uit te voeren, maar is – met name indien onmiddellijke wijzigingen en/of updates noodzakelijk zijn voor het beschikbaar houden van haar dienst – daartoe niet gehouden.
  8. MijnDiAd is gerechtigd om Wederpartij de toegang tot de dienst en/of het product te beperken, op te schorten of geheel (tijdelijk of duurzaam) te ontzeggen indien MijnDiAd het redelijke vermoeden heeft dat de dienst wordt gebruikt in strijd met de wet of deze overeenkomst, zonder dat Wederpartij daarbij enig beroep kan doen op schadevergoeding, onverminderd het recht van MijnDiAd op schadevergoeding en/of ontbinding.

   Artikel 17 – Geheimhouding

  1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de overeenkomst van MijnDiAd heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de MijnDiAd is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van MijnDiAd een direct opeisbare boete van 5.000,- (vijfduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van MijnDiAd, onverminderd haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 18 – Verrekening en opschorting

  1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.

  Artikel 19 – Toepasselijk recht

  1. Op overeenkomsten tussen MijnDiAd en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en MijnDiAd zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MijnDiAd gevestigd is.

  Artikel 20 – Survival

  1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 7 (Aansprakelijkheid), artikel 8 (overmacht), artikel 15 (Intellectueel eigendom), artikel 17 (Geheimhouding), artikel 19 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

  Artikel 21 – Wijziging of aanvulling

  1. MijnDiAd is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, zonder dat de Wederpartij het recht verkrijgt de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In dat geval zal MijnDiAd Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
  2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
  Helaas, de link om uw omgeving aan te maken is verlopen of niet geldig. Wanneer u uw omgeving al heeft geactiveerd ga dan naar [uwpraktijknaam].mijndiad.nl.

  Opnieuw probeer-omgeving aanvragen

  Probeer 14 dagen geheel vrijblijvend!

  • Stap 1:
   Gegevens invullen
  • Stap 2:
   Omgeving aanmaken
  Wat is uw voor- en achternaam? Gelieve een geldige voor- en achternaam in te voeren.
  Wat is uw e-mailadres? Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren.
  Om verder te gaan dient u akkoord te gaan met de privacyverklaring.

  Nog één stap verwijderd van 14 dagen geheel vrijblijvend proberen!

  Wat is uw bedrijfsnaam? * Gelieve een bedrijfsnaam in te voeren.
  Welk web-adres wilt u voor MijnDiAd gebruiken? *
  https://
  .
  Dit web-adres gebruikt u om in te loggen op uw eigen MijnDiAd omgeving.
  Vul hier het gewenste wachtwoord in * Minimaal 7 tekens met hierin minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer
  Vul het wachtwoord nogmaals in *
  Wat is uw telefoonnummer?